مفتخریم اعلام نماییم شرکت بارسان ۴۸۱۸ به عنوان بهترین واحد باربری سبک در سال ۱۳۹۷ انخاب گردید .

Hits: 475